การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน [O-NET]
ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในวันที่ ๒ - ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
สนามสอบที่ ๑๒ โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม ต. เขาแร้ง อ. เมือง จ.ราชบุรี

นายราตรี แออ่วม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม
หัวหน้าสนามสอบ
นางนพวรรณ บุตรอยู่
ครู โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม
กรรมการ
นางสุพัตรา ช้างปลิว
ครู โรงเรียนวัดท่าโขลง
กรรมการ

เปิดกล่องบรรจุแบบทดสอบ คณะกรรมการและกรรมการนักเรียน มาร่วมเป็นสักขีพยาน

 

ชี้แจงรายละเอียด ขั้นตอนในการปฏิบัติต่อไป

 

ชี้แจงรายละเอียดแก่นักเรียนเข้ารับการทดสอบ

 

ดำเนินการทดสอบ

 

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เป็นวันที่ ๒ ของการสอบ [ONET]


ข้อสอบแกะกล่องทุกวัน
วันนี้ อีก ๒ ซอง เช้า ๑ ซอง บ่าย ๑ ซอง ถูกต้องตามบรรจุ แจ้ง

ถูกต้อง ตามที่เอกสารแจ้ง ตัวแทนนักเรียนหญิง ลงนามรับรองความถูกต้อง

 

ตัวแทนนักเรียนชาย ลงนามรับรองความถูกต้อง

หัวหน้า สนามสอบ มอบซองข้อสอบให้กรรมการ
ดำเนินการสอบตามระเบียบการคุมสอบ

 

กำหนดการสอบ ทั้งรายวิชา เวลาเริ่มสอบ เวลาสิ้นสุดการสอบ อยู่บนกระดาน

ได้รับกระดาษคำตอบ เขียนรายละเอียดให้พร้อม ทำพร้อมๆ กัน