การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มวิทยฐานะ

วันอาทิตย์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔

ณ ห้องประชุมราชาวดี โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อ.เมืองราชบุรี

ครูณรงค์ กลิ่นฟุ้ง รร.บ้านห้วยศาลา ผอ.ราตรี แออ่วม รร.วัดโสดาประดิษฐาราม
ลงทะเบียน รับเอกสาร

 พิธีเปิด และ บรรยายพิเศษ

นายวินัย ศรีเจริญ ผอ.สพป.รบ.๑

 

แนวทาง วิธีการ กรอบและเกณฑ์การทำผลงาน
นายสุบรรณ ไชยศิริโชติ สนง.ก.ค.ศ.

 

 

ดร.พีระ รัตนวิจิตร วิทยากร กลุ่มผู้บริหาร

 

คุณสุณี ทรัพย์ประเสริฐ ผู้ดูแล

 

รับประทานอาหารกลางวัน ห้อง ฮองเฮา
ขอขอบพระคุณ ในความกรุณาของ สพป.รบ.๑
ที่ช่วยหาทางก้าวหน้าให้คณะครู และผู้บริหารสถานศึกษา