ประชุมปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา(2555 - 2559) และ ทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2556

วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ทุกคนเต็มใจมีศักดิ์ศรี สมเป็นครูที่ดี

เตรียมให้พร้อม ซ้อมให้ดี ท่าทีจะสง่า

ผ.อ.นำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉ.11ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง(2552 - 2561)
จุดเน้นต่างๆของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวทั้งผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน
มาเสนอให้คณะครูได้ร่วมพิจารณาว่าภาพกว้างของประเทศรวมทั้งความต้องการทางการศึกษา
โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐารามควรจะจัดการศึกษาทั้งระยะสั้น และ ระยะกลางอย่างไร

 

ไม่ต้องแบ่งกลุ่มทำร่วมกันเลย

 

เสนอ - วิจารณ์ - ปรับปรุง - แก้ไข ทันที

 

ว่ามาเลยยุทธศาสตร์อะไรถึงจะเหมาะกับแผนปีหน้า

 

โครงการนี้แผนงานอะไร ใช้งบประมาณเท่าไร

 

13.30 น. แล้ว ลุยโครงร่างให้เสร็จก่อนเดี๋ยวค่อยไปทานข้าว

 

สังเกตให้ดีโรงเรียนนี้ใครก็นั่งหัวโต๊ะได้

 

อนาคตผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ที่วัดโสดาฯหลายคน นะจะบอกให้