พิธีสวนสนามและกล่าวคำปฏิญาณตนของยุวกาชาดราชบุรี ประจำปี 2556

ณ บริเวณสนามโรงเรียนสินแร่สยาม อ.สวนผึ้ง

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

สวนสนามเพื่อเป็นการถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวโรกาสมีพระชนมายุ 85 พรรษา

 

นายสมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการ สพป.รบ.1 ประธาน

 

 

ผ.อ.ปทุมรัตน์ พัชรสุขประธานการจัดงาน กล่าวรายงาน

 

 

ผู้บริหารงานยุวกาชาดดีเด่น ปี 2556

 

ครูผู้จัดกิจกรรมยุวกาชาดดีเด่น ปี 2556

 

ผ.อ.ปราณี ทัยคุปต์ กล่าวรายนามสมาชิกยุวกาชาดดีเด่น

ปี 2556

ทั้งหมดดำเนินการสวนสนาม ... ปฏิบัติ

 

การสวนสนามของยุวกาชาดราชบุรี